Quản lý hệ thống Phòng Công Nghiệp

MụcĐường linkGhi chú
Nhập thông tin giao việcVPHCM Planner Task
Post thông tin giao việc lên Teams và PlannerVPHCM (Power Automate)Nhập số thứ tự
Thêm jobcodeBảng chấm công 2022
Mở mẫu Yêu cầu vật tư thiết bịMẫu YCVTTB

Website Powered by WordPress.com.